ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

26 ก.พ.63 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดูแลชมรมผู้สูงอายุมาลัยทองคล้องใจ หมู่ 8 ตำบลบ้านสวน ซึ่งได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพตลอดชีวิต ชมรมผู้สูงอายุมาลัยทองคล้องใจ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 โดยได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง สารสนเทศและเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากร นายปิติ ปิยจิรภาส เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองบ้านสวน