ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

6 ม.ค.63 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดูแลชมรมผู้สูงอายุบ้านสวนทองอุไร หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน ซึ่งได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพตลอดชีวิต ชมรมผู้สูงอายุบ้านสวนทองอุไร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการทดสอบความจำและการบริหารสมอง โดยวิทยากรจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี นำโดย ดร.กมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม และคณะ นอกจากนี้ชมรมผู้สูงอายุบ้านสวนทองอุไรร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกโดยการนำปิ่นโต หรือภาชนะอื่นๆ มาใส่อาหารกลางวันอีกด้วย