ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

3 ก.ค.63 เวลา 08.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลงตรวจประเมินโครงการสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อรับรองมาตรฐาน ภายใต้สัญลักษณ์ Q ณ ตลาดสดบรรณเกษม