ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

22 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปลูกผักสวนครัวที่ปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว . โดยจัดกิจกรรมส่งมอบต้นกล้าผักสวนครัวและเมล็ดพันธุ์ให้แก่ผู้นำชุมชน และจะมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของผักสวนครัว ตลอดจนเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัวได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณกัญญา ประเสริฐวิบูลย์ พัฒนาการอำเภอเมืองชลบุรี พร้อมด้วยนายโอลี เสมอกิจ ประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจำตำบลบ้านสวน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน