ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

18 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันการติดยาและสารเสพติด ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยการให้ความรู้ในการดูแลตนเอง พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน (หมู่ 2 และหมู่ 4)