ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

23 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบกิจการขายของชำ / มินิมาร์ท / ซุปเปอร์มาร์เก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการ เฝ้าระวังคุณภาพอาหารในร้านขายของชำ / มินิมาร์ท / ซุปเปอร์มาร์เก็ต พร้อมทั้งได้ปรับปรุงสถานประกอบกิจการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรค และดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน