ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

31 ก.ค.63 เวลา 10.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ หลักสูตร “การฝึกทำขนมจีบ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทางเลือก สร้างโอกาสการมีงานทำให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างรายได้แก่คนพิการและครอบครัว ช่วยลดภาระ ของครอบครัวในการดูแลคนพิการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี