ข่าวกิจกรรม Facebook

20 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการห่วงใย ใส่ใจคนพิการ โดยได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ การสร้างเสริมสุขภาพจิต การสร้างงานแบ่งปันอาชีพ กิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างพลังแก่คนพิการ และการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับคนพิการที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต จำนวน 450 คน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา , สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และกลุ่มวิ่งด้วยกันชลบุรี ที่มาถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับเครื่องบริโภค จำนวน 420 ชุด เป็นเงิน 137,085 บาทได้แก่
1. นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
2. นายชัยชนะ อาจวารินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตบ้านสวน ชลบุรี
3. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมกลุ่มบ้านสวนโฉมใหม่ เรารักชลบุรี

และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดเครื่องอุปโภค จำนวน 420 ชุด และสนับสนุนการดำเนินการงานชมรมคนพิการ เป็นเงิน 92,500 บาท ได้แก่
1. กองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 16,000 บาท
2. บริษัท ศุภาลัย จำกัน (มหาชน) จำนวน 10,000 บาท
3. เค สตาร์ เพลส จำนวน 10,000 บาท
4. ห้างหุ่นส่วนจำกัด เหนือพัฒนาการช่าง จำนวน 10,000 บาท
5. ศิษย์เก่าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง รุ่นฟ้าคราม จำนวน 10,000 บาท
6. บริษัท นาถชิดา จำกัด จำนวน 10,000 บาท
7. บริษัท พีพีพีบ้านสวนแลนด์ จำกัด จำนวน 10,000 บาท
8. บริษัท เจริญทวีค้าเหล็ก จำกัด (คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด) จำนวน 10,000 บาท
9. โรงพยามบาลสมิติเวช ชลบุรี จำนวน 3,000 บาท
10. ร้านพุงกางชาบู จำนวน 2,500 บาท
11. คุณอรรจนา ธนะธีระพงศ์ จำนวน 1,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมฯได้แก่
1. บริษัท เอ็ม.จี.บี.เวิลด์ฟูดส์ สนับสนุนขนมปัง จำนวน 450 ชิ้น
2. บริษัท ม้าดำ จำกัด สนับสนุนข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง มูลค่า 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
3. คุณสมชาย สุขุมเสาวลักษณ์ สนับสนุนเสื้อยืด จำนวน 200 ตัว ไฟฉาย จำนวน 200 กระบอก และกล่องใส่อาหาร จำนวน 200 ใบ