ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

21 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และนำความรู้ไปช่วยเหลือคนในครอบครัว และประชาชนในชุมชนของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สิรวิชญ์ เดชธรรม , นายแพทย์จักรภพ อนิวรรตกูล และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน