ข่าวกิจกรรม Facebook

29 ต.ค.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารเพื่อประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและประชาชน สามารถใช้สมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นได้ , เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และทันสมัยจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีระ ศิวดุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้และการลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น CBH Plus ของโรงพยาบาลชลบุรี และนายปิติ ปิยจิรภาส เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นของการใช้สมาร์ทโฟน วิธีการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Google , Youtube , Google Maps เป็นต้น ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน