ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

20 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการสอบภาคปฏิบัติ ตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ และทักษะนวดผ่อนคลาย ในสถานประกอบการโดยผู้พิการทางสายตา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดชลบุรี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน