ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

29 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ และทักษะนวดผ่อนคลาย ในสถานประกอบการโดยผู้พิการทางสายตา ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดชลบุรี ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน