ข่าวกิจกรรม Facebook

10 พ.ย.62 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ขั้นตอนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , การพิจารณาประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ขั้นตอนการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , ขั้นตอนการจัดทำและประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ทราบแต่ละขั้นตอน ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น จะนำไปพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆต่อไป และได้รับเกียรตินางวันวิสา ปรีชานันท์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาบรรยายให้ความรู้ด้านภาษีและสิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน