ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

21 ก.พ.63 เวลา 9.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการอาหารสะอาดปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร เพื่อลดอัตราการเกิดโรคที่เกิดจากอาหาร รวมทั้งจัดระบบการป้องกันการเฝ้าระวังโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารให้สอดคล้องรับกับโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย พร้อมทั้งมอบป้าย Clean Food Good Taste ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้จำหน่ายอาหาร ครู บุคลากร ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหาร และได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน