ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

? ขอเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการเกษียณสร้างสุข เตรียมความพร้อมเข้าสูงวัยสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนวัยทำงานกลุ่มอายุ 45-59 ปี จำนวน 50 คน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีการเตรียมความพร้อมเมื่อเกษียณในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกาย และจิตใจ ให้ดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข
? ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน