ข่าวกิจกรรม Facebook

23 ธ.ค.62 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “สร้างสุขในบ้าน ด้วยการสื่อสารที่ดี” และ “ผู้นำครอบครัวที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว” พร้อมการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่พ่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อดีเด่น ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สมพล เข็มกำเหนิด ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบูรพา จังหวัดชลบุรี มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน