ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

19 มี.ค.63 เวลา 10.00 น. นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา , บทบาทของ อสม.กับการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาความสะอาดในชุมชน รวมทั้งคำแนะนำการสวมหน้ากากอนามัย ให้แก่ อสม. ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ โดมอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านห้วยทวน