ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

21 มี.ค.63 เวลา 07.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดูแลกิจกรรมบูรณาการงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพฯ ประจำปี 2563 ได้จัดกิจกรรมคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังNCDs พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า, บทบาทของ อสม.กับการป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาความสะอาดในชุมชน รวมทั้งคำแนะนำการสวมหน้ากากอนามัย ให้แก่ อสม. ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ สนามเด็กเล่นพิมพาภรณ์ หมู่ที่ 7