โครงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น : Local Law Scool for Junior Lawyersผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc)

  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น นิติกรบรรจุจบใหม่ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • โดยสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.localmooc.com/