ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

30 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการโตแล้ว รู้จัก รักให้เป็น ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น , มีทักษะในการจัดการับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมเป็น นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จำนวน 100 คน และได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานทอง , สาธารณสุขอำเภอเกาะจันทร์ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน มาเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน