ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

2 มกราคม2563? “มาร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และลดภาวะโลกร้อน โดยการลดใช้ถุงพลาสติก”

? เทศบาลเมืองบ้านสวน ขอเชิญพี่น้องประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

♻ และขอความร่วมมือพ่อแม่ค้าทุกท่านงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหาร เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและลดภาวะโลกร้อน

#ลดรับ #ลดให้ #ลดใช้ถุงพลาสติก