ข่าวกิจกรรม Facebook

11 ต.ค.62 เวลา 10.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะทำให้โครงการและกิจกรรมของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามความต้องการ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระ ศิวดุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี มาแนะนำวิธีการใช้งาน Application “CBH Plus” เบื้องต้นให้กับคณะกรรมการชุมชนได้ทราบโดยทั่วกัน