สอบถามความสมัครใจในการเข้ารับการอบรม”โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป”

ใบแจ้งยืนยันเข้ารับการอบรม”โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป” ณห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี