Previous
Next
สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนอย่างไม่เป็นการทาง ...
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 1 อย่างไม่เป็นการทาง ...
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 2 อย่างไม่เป็นการทาง ...
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 3 อย่างไม่เป็นการทาง ...
อ่านเพิ่มเติม
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 3 ...
อ่านเพิ่มเติม
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 2 ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน แผนที่แสดงหน่วยเลือกตั้งเขตตำบลบ้านสวน 1. QR-Code สถานที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3 2. คลิกที่ภาพ QR-Code จะแสดงแผนที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 10-11หน่วยเลือกตั้งที่ 12-14 ...
อ่านเพิ่มเติม
กฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 1. แสกน QR-Code ดาวน์โหลด พ.ร.บ,ระเบียบ การเลือกตั้ง 2. คลิกที่ภาพ QR-Code เพื่อดาวน์โหลด พ.ร.บ,ระเบียบ การเลือกตั้ง ...
อ่านเพิ่มเติม
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ...
อ่านเพิ่มเติม