Previous
Next
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี(บางส่วน) ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี(บางส่วน) ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ...
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนอย่างไม่เป็นการทาง ...
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขต 1 อย่างไม่เป็นการทาง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน เขตเลือกตั้งที่ ๓ แทนตำแหน่งที่ว่าง ...
อ่านเพิ่มเติม
คำแถลงนโยบาย คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน แผนที่แสดงหน่วยเลือกตั้งเขตตำบลบ้านสวน 1. QR-Code สถานที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3 2. คลิกที่ภาพ QR-Code จะแสดงแผนที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 10-11หน่วยเลือกตั้งที่ 12-14 ...
อ่านเพิ่มเติม
กฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 1. แสกน QR-Code ดาวน์โหลด พ.ร.บ,ระเบียบ การเลือกตั้ง 2. คลิกที่ภาพ QR-Code เพื่อดาวน์โหลด พ.ร.บ,ระเบียบ การเลือกตั้ง ...
อ่านเพิ่มเติม
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ...
อ่านเพิ่มเติม

รอบรู้สาระ "เลือกตั้งท้องถิ่น" ข้อสนเทศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง I FACT SHEET

 

ดาวน์โหลด:  ไฟล์คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

[pdf-embedder url=”https://www.bansuan.go.th/wp-content/uploads/2021/02/คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี.pdf”]