การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

แผนที่แสดงหน่วยเลือกตั้งเขตตำบลบ้านสวน

1. QR-Code สถานที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตที่ 2 เขตที่ 3

2. คลิกที่ภาพ QR-Code จะแสดงแผนที่เลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1

เขตเลือกตั้งที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 3