ข่าวกิจกรรม Facebook

15 ต.ค.62 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมคนพิการ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมคนพิการ ให้มีโอกาสได้ปรึกษาหารือ วางแผน ดำเนินการงานอีกทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ของคนพิการจากเทศบาล