ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

2 มี.ค.63 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สมาคมเม่งหุย หมู่ที่ 10