ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

2 มี.ค.63 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบดูแลชมรมผู้สูงอายุบ้านสวนทองอุไร หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน ซึ่งได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพตลอดชีวิต ชมรมผู้สูงอายุบ้านสวนทองอุไร ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 ณ วัดอรัญญิกาวาส(วัดป่า)โดยได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน นางสาวจิราพร วิญญรัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ