ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2564

20 ธ.ค.64 เวลา 15.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน “บ้านสวนพระยาสัจจา” กรณีที่ครบวาระ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 โดยมี นายเลมอน รัตนกูล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน และนางจันทนา ทองแดง รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมตรวจความเรียบร้อยการประชุมในครั้งนี้