ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

23 ธ.ค.64 เวลา 09.30 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการเชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ พ่อผู้ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก , พ่อผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และพ่อผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน