ลานกีฬาบริเวณหมู่บ้านวราทรัพย์ ๒ ชุมชนวัดใหม่บ้านสวน หมู่ที่ ๑