ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

29 ส.ค.65 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการศีลธรรมสร้างคน เยาวชนสร้างธรรม และโครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดี ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีมีทักษะในการดำเนินชีวิต พร้อมร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดธรรมนิมิตต์ ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี