ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

30 ม.ค.67 เวลา 18.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน “เมรี่” [แทนตำแหน่งที่ว่าง] ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 โดยมีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมตรวจความเรียบร้อยการประชุมในครั้งนี้ ณ มูลนิธีไตรคุณธรรม (ซำเต็กไท้)