ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2565

6 ก.ย.65 เวลา 09.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาขยะอันตรายชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ ระดับประเทศ เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ระบบนิเวศวิทยา การปนเปื้อนทางน้ำ การเกิดมลพิษทางอากาศ การปนเปื้อนในดิน ผลกระทบต่อพืชและสัตว์ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้รวบรวมปริมาณขยะอันตรายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวนทั้งสิ้น 574 กิโลกรัม นำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลต่อไป