ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

6 ม.ค.63 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 4/2563 โดยแบ่งกิจกรรม ดังนี้

1. รับสมัครสมาชิกใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 และรับเงินจากสมาชิกรายเก่า เพื่อสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน
2. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน แจ้งปัญหาในการดำเนินงานและร่วมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน