ข่าวกิจกรรม Facebook

7 ต.ค.62 เวลา 11.00 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) เทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งมอบสวัสดิการชุมชนให้กับสมาชิก