Previous
Next

   22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาสตรี ครั้งที่ 6/2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจะทำให้โครงการและกิจกรรมของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามความต้องการ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง