Previous slide
Next slide
24 ก.ค.67 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านสวน หลักสูตร “การห่มเเก้วพิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติ (Eco priting)” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีทักษะในการประดิษฐ์โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เกิดองค์ความรู้ใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์ สามารถต่อยอดและมีทางเลือกในการสร้างอาชีพ ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา