000000000000000000000000000000000000

      วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการพลังชาวบ้านสวนต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยดูแลให้ชุมชนปราศจากยาเสพติด และสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนการต่อต้านยาเสพติดในชุมชน โดยได้รับเกียรติผู้แทนจาก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง