ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)