ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำเปิด คสล.ห้วยยายเจ๋ง จากสะพานตาลา ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่บ้านกีรติ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)