ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทศบาลเมืองบ้านสวน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง