ข่าวกิจกรรม Facebook

8 พ.ย.62 เวลา 9.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยนายกําพล วงศ์ทรายทอง นายกเทศมนตรีตำบลบางทราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาประชาสัมพันธ์วิชาชีพสู่สังคม (Open House) เพื่อให้เห็นคุณภาพของผู้เรียนจาการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ที่มีความหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเพื่อนำเสนอให้ชุมชนและสังคม ได้รู้จัก และเห็นถึงความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี