วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน 
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 
ที่ได้ดำเนินการแล้วและที่ยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุมยูงเพชร 
ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน