9 ข้อปฎิบัติ รถเร่ขายอาหาร ป้องกัน Covid-19

เทคนิคล้างมือให้ห่างไกล ไวรัสโควิด-19

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตอนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วิดิทัศน์ผลสำฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ตามวิศัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ดัวบการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา; Our Country Our Future

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี; 20 Years National Strategy

ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเด็ก

ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับประชาชนทั่วไป

ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเยาวชน

ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับวัยแรงงาน

ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้สูงอายุ