การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดการความเสี่ยง

กองสวัสดิการสังคม

กองวิชาการและแผนงาน

รายงานการใช้น้ำมัน
ปี2563

รายงานผลการควบคุมการใช้ยานพาหนะ ปี 2563

You missed