ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

15 ก.พ.67 เวลา 17.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนโดยกองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมเลือกกรรมการชุมชน “ศาลเจ้าพ่อลิง” [แทนตำแหน่งที่ว่าง] ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564 โดยมีผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมตรวจความเรียบร้อยในครั้งนี้ ณ ศาลเจ้าพ่อลิง