ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2567

24 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเตียงนอนผู้ป่วย ในโครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในสภาวะเจ็บป่วย และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้สามารถช่วยเหลือตนเอง รวมทั้งประกอบกิจวัตรประจำวันที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หากผู้ใดที่มีความจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ หรือสนใจบริจาคกายอุปกรณ์ สามารถติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน หรือโทร 083-2522021 ในวันและเวลาราชการ