ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2566

26 มิ.ย.66 เวลา 13.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและบทบาททางสังคมมากขึ้น ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ ให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เสื่อมถอย ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และสามารถดูแลตนเองได้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน