Uncategorized

ภาพกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพเชิงรุก ให้แก่ประชาชน และการบริการตรวจ x-ray ปอดเคลื่อนที่

โดยในวันนี้ 29 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน